Polityka prywatności – klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna – art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest radca prawny Magdalena Gawor prowadząca Kancelarię Radcy Prawnego w Krakowie przy ulicy Stojałowskiego 19/30, nr telefonu 796 437 303, adres e-mail magdalenagawor@gmail.com (dalej jako „ADO”);

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 8 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1870 ze zm.);

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą stosowne osoby, podmioty, sądy, urzędy, organy rządowe i samorządowe, określone przepisami ustaw związanych ze świadczeniem pomocy prawnej;

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy lub do czasu upływu terminu przedawnienia w sprawie;

5. przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO;

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;

8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość świadczenia pomocy prawnej;

9. do czasu dokonania czynności, z przyczyn związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych;

10. w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

KLIKNIJ BY WRÓCIĆ